plyushkanavodi - Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. OKREŚLENIE WARUNKÓW
1.1 W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące terminy:
1.1.1. „Administracja serwisu sklepu internetowego (dalej – Administracja serwisu)” – pracownicy upoważnieni do administrowania serwisem, działający w imieniu sklepu internetowego „Plyushkanavodi”, którzy organizują przetwarzanie danych osobowych danych, a także określać cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności lub operacje dokonywane na danych osobowych.
1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (przedmiotu danych osobowych).
1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem przestrzegania przez Administratora lub inne osoby mające dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub istnienia innej podstawy prawnej.
1.1.5. „Użytkownik serwisu sklepu internetowego „Plyushkanavodi” – osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzystająca ze Serwisu sklepu internetowego.
1.1.6. „Ciasteczka” to niewielkie dane wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na komputerze użytkownika, które klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny.
1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.
2. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI
2.1. Korzystając z serwisu lub kupując towary oferowane w serwisie, a także odpowiadając na niezbędne pytania zawarte w kwestionariuszu podczas rejestracji i/lub dokonywania zakupu, użytkownik potwierdza, że ​​wyraża zgodę na działanie sklepu internetowego TM „Plyushkanavodi” i jej osoby upoważnione, o przetwarzaniu danych osobowych, a także o pełnoletności.
2.2. Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie serwisem na przetwarzanie otrzymanych informacji, w tym na zbieranie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, poprawianie), wykorzystywanie, dystrybucję, depersonalizację, blokowanie, niszczenie danych osobowych określonych w pkt. ankiety, w celu działań mających na celu tworzenie bazy danych uczestników, opracowywanie raportów statystycznych, prowadzenie badań marketingowych, a także interakcji z użytkownikiem, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, do czasu wycofania zgody .
2.3. Użytkownik potwierdza, że ​​zgadza się z faktem, że Administracja Witryny ma prawo do interakcji z Użytkownikiem poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów za pomocą różnych środków komunikacji, w tym między innymi: poczty, poczty elektronicznej, Internetu itp.
2.4. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, obejmują między innymi następujące informacje:
2.4.1. Nazwa Użytkownika;
2.4.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;
2.4.3. adres e-mail (e-mail);
2.4.4. adres dostawy Towaru;
3. CEL ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Dane osobowe Użytkownika sklepu internetowego „Plyushkanavodi” wykorzystywane są w następujących celach:
3.1.1. identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego na stronie Sklepu Internetowego, w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość ze Sklepem Internetowym „Plyushkanavodi”.
3.1.2. zapewnienie Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta;
3.1.3. świadczenie spersonalizowanych Usług na rzecz Użytkownika;
3.1.4. komunikacji z Użytkownikiem, w tym kierowania komunikatów, próśb i informacji związanych z korzystaniem z Usług, świadczeniem usług, a także obsługą próśb i wniosków od Użytkownika;
3.1.5. poprawy jakości Usług, łatwości korzystania, rozwoju nowych Usług i usług;
3.1.6. przekazywania informacji o towarach, usługach sprzedawanych przez „Plyushkanavodi”, o promocjach organizowanych przez „Plyushkanavodi”, odpowiadania na zapytania, a także realizacji „Plyushkanavodi » ich zobowiązania wobec konsumentów towarów (usług);
3.1.7. prowadzenia badań statystycznych i innych opartych na danych zdepersonalizowanych.
4. KATEGORIE GROMADZONYCH DANYCH
4.1 Kategorie Danych Osobowych gromadzonych przez Serwis (samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich) obejmują: Pliki Cookies oraz Dane o korzystaniu z zasobów sieciowych.
4.2. Dane osobowe mogą być podane przez Użytkownika samodzielnie lub zbierane automatycznie przez serwis podczas korzystania z niego.
O ile nie określono inaczej, https:// Plyushkanavodi używa plików cookie (lub innych urządzeń śledzących) do iidentyfikacji użytkowników i zapamiętania ustawionych przez nich parametrów ustawień globalnych wyłącznie w celu realizacji usługi żądanej przez Użytkownika.
4.3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich, które otrzymują, publikują lub przekazują innym korzystającym z serwisu oraz potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie Właścicielowi Danych.
5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bezterminowo, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.
5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny ma prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na Stronie internetowej sklepu internetowego « Plyushkanavodi”, w tym dostawy Towaru.
6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
6.1. Użytkownicy mają prawo do:
6.1.1. aby dowiedzieć się, czy ich dane osobowe zostały zapisane
6.1.2. skontaktuj się z Administracją Witryny, aby poznać ich treść i pochodzenie Artykuł 6.1.3. sprawdzić ich autentyczność lub poprosić o uzupełnienie
6.1.4. usunąć, zaktualizować lub poprawić
6.1.5. przekonwertować do formatu zapewniającego anonimowość
6.1.6. blokować wszelkie dane przechowywane z naruszeniem prawa
6.1.7 sprzeciwić się ich przetwarzaniu z wszelkich bez wyjątku podstaw prawnych.
6.2. Odpowiednie prośby należy kierować do administracji strony na adres wskazany w danych kontaktowych na stronie.
7. POLITYKA COOKIE
7.1. Serwis zbiera informacje o Twoich wizytach na naszych stronach internetowych w celu pozyskiwania statystyk odwiedzin i skuteczności ich wykorzystania, kształtowania indywidualnego podejścia i dostosowania do zainteresowań każdego użytkownika. Robimy to za pomocą różnych technologii, z których jedną są pliki cookie. Są to dane, które witryna internetowa może przesłać do Twojej przeglądarki i które będą przechowywane na Twoim komputerze w celu dalszej identyfikacji przez witrynę.
7.2. Pliki cookies wykorzystywane są do oceny skuteczności działania stron internetowych (np. do pomiaru liczby odwiedzających i czasu ich pobytu w serwisie), identyfikacji najciekawszych i najczęściej odwiedzanych tematów i stron, a także zapewnienia łatwości nawigacji i korzystania ze strony, bez zbierania jakichkolwiek danych osobowych Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do kształtowania indywidualnego podejścia w oparciu o dotychczasowe doświadczenia użytkownika związane z interakcją ze stroną i jej zaletami. Z biegiem czasu informacje te pozwalają nam ulepszać doświadczenie.
8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Sklep internetowy „Plyushkanavodi” podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich imprezy.
8.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony sklepu internetowego „Plyushkanavodi”. Jeżeli Użytkownik przejdzie do zasobów osób trzecich za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie internetowej tych ostatnich, sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jego działania.
8.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnego odwołania się do sądu w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu lub usług.
Użytkownik jest świadomy, że administracja serwisu może być zmuszona do podania danych osobowych na żądanie organów państwowych.
9. DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
9.1. Oprócz informacji zawartych w niniejszych zasadach dotyczących zapewnienia poufności danych osobowych, witryna może udostępniać Użytkownikowi na żądanie dodatkowe i kontekstowe informacje związane z określonymi usługami i usługami lub gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.
9.2. W celu zapewnienia działania serwisu i jego utrzymania, serwis oraz wszelkie usługi podmiotów trzecich mogą przechowywać pliki, w których rejestrowana jest interakcja serwisu z Użytkownikami (logi systemowe), lub wykorzystywać inne Dane Osobowe (w szczególności IP adres) w tym celu.
10. DODATKOWE WARUNKI
10.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.
10.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.
10.3. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek zmiany dokonane w Regulaminie, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu, a także zażądać od administrowania serwisem danych usunięcia jego Danych Osobowych.