Zgoda użytkownika


Niniejsza umowa jest oficjalną i publiczną ofertą Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie internetowej Plyushkanavodi. Niniejsza umowa ma charakter publiczny, to znaczy zgodnie z art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących, niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, prawna, indywidualny przedsiębiorca), bez faworyzowania jednego kupującego w stosunku do drugiego. Zawierając niniejszą Umowę, kupujący w pełni akceptuje warunki złożenia zamówienia, zapłaty za towar, dostarczenia towaru, zwrotu towaru, odpowiedzialności za nierzetelne zamówienie oraz wszystkie inne warunki umowy. Umowę uważa się za zawartą z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam” na stronie zamówienia.
1. Określenie warunków
1.1. Oferta publiczna (dalej – „Oferta”) – publiczna oferta Sprzedawcy, skierowana do nieokreślonego kręgu osób, zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość ze Sprzedawcą (dalej – „Umowa”) na warunkach zawartych w niniejszej Ofercie.
1.2. Produkt lub usługa, będąca przedmiotem umowy stron, została wybrana przez kupującego na stronie sklepu internetowego i umieszczona w koszyku lub została już zakupiona przez kupującego od sprzedającego na odległość.
1.2. Sklep internetowy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem stworzona jest w celu zawierania umów sprzedaży detalicznej i hurtowej na podstawie zapoznania się przez Kupującego z opisem Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Kupującym jest zdolna do czynności prawnych osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, otrzymuje informacje od Sprzedawcy, składa zamówienie na zakup towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego w celu niezwiązanym z realizacją działalności gospodarczej lub czynnością prawną podmiot lub indywidualny przedsiębiorca.
1.4. Sprzedawca - i adres
2. Zakres umowy
2.1. Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar i przyjąć go zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
2.2. Za datę zawarcia Umowy-oferty (przyjęcia oferty) oraz moment całkowitego i bezspornego przyjęcia przez Kupującego warunków Umowy uważa się dzień wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego, pod warunkiem otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedawcy. W razie potrzeby, na wniosek Kupującego, Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej.
3. Przetwarzanie zamówienia
3.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie w sklepie internetowym za pomocą formularza lub poprzez złożenie zamówienia drogą mailową lub pod numerem telefonu podanym w dziale kontakt sklepu internetowego.
3.2. Sprzedawca ma prawo odmówić przekazania zamówienia Kupującemu w przypadku, gdy informacje podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia są niepełne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
3.3. Składając zamówienie na stronie sklepu internetowego Kupujący zobowiązuje się do podania następujących obowiązkowych danych niezbędnych Sprzedawcy do realizacji zamówienia:
3.3.1. nazwisko, imię Kupującego;
3.3.3. telefon kontaktowy
3.4. Nazwa, ilość, numer artykułu oraz cena wybranego przez Kupującego Produktu wskazane są w koszyku Kupującego na stronie Sklepu Internetowego.
3,5. Jeżeli którakolwiek ze stron umowy potrzebuje dodatkowych informacji, ma prawo zażądać ich od drugiej strony. Jeśli Kupujący nie poda niezbędnych informacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie jakości obsługi Kupującego przy zakupie towarów w sklepie internetowym.
3.6. Składając zamówienie za pośrednictwem operatora Sprzedawcy (punkt 3.1. niniejszej Oferty) Kupujący zobowiązuje się do podania informacji określonych w punktach 3.3 - 3.4. niniejszej Oferty.
3.6. Akceptacja warunków niniejszej Oferty przez Kupującego następuje poprzez wprowadzenie stosownych danych w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem operatora. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Operatora dane Kupującego zostają wprowadzone do bazy Sprzedawcy.
3.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych podczas składania Zamówienia.
3.8. Zawierając Umowę, tj. akceptując warunki niniejszej oferty (proponowane warunki zakupu Towarów), składając Zamówienie, Kupujący potwierdza, co następuje:
a) Kupujący w pełni i całkowicie zapoznał się z warunkami tej oferty (oferty);
b) wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a także bezterminowo po jej wygaśnięciu. Ponadto, zawierając umowę, Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, o celach gromadzenia danych, jak również o tym, że jego dane osobowe są przekazywane Sprzedawcy w celu realizacji warunków niniejszej Umowy, możliwości wzajemnych rozliczeń, a także otrzymywania faktur, aktów i innych dokumentów. Kupujący zgadza się również, że Sprzedający ma prawo zapewnić dostęp i przenieść swój personelani przekazywane osobom trzecim bez dodatkowego zawiadomienia Kupującego w celu realizacji zamówienia Kupującego. Zakres praw Kupującego jako podmiotu danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” jest mu znany i rozumiany.
4. Cena i dostawa towarów
4.1 Ceny Towarów i usług są ustalane przez Sprzedawcę samodzielnie i podawane na stronie internetowej sklepu internetowego. Wszystkie ceny towarów i usług podane są na stronie internetowej w hrywien lub dolarach, w tym podatek VAT.
4.2 Ceny Towarów i usług mogą być jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę w zależności od warunków rynkowych. Jednocześnie cena odrębnej jednostki Produktu, której koszt został w całości opłacony przez Kupującego, nie może być jednostronnie zmieniona przez Sprzedawcę.
4.3. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego nie zawiera kosztu dostawy Produktu do Kupującego. Koszt dostawy Towaru pokrywa Kupujący zgodnie z aktualnymi stawkami firm kurierskich (przewoźników) bezpośrednio do wybranej przez niego firmy kurierskiej (przewoźnika).
4.4. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego nie zawiera kosztu dostawy Produktu na adres Kupującego.
4,5. Sprzedawca może wskazać przybliżony koszt dostawy Towaru na adres Kupującego, gdy Kupujący zwróci się do Sprzedawcy z odpowiednim żądaniem, wysyłając list na adres e-mail lub składając zamówienie za pośrednictwem operatora sklepu internetowego.
4.6. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą wpływu środków na konto Sprzedawcy.
4.7. Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za Towary dokonywane są metodami wskazanymi na stronie sklepu internetowego w zakładce „Płatność i Dostawa”.
4.8. Przy odbiorze towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności Towaru z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa towaru, ilość, kompletność, data ważności) w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (przewoźnika).
4,9. Kupujący lub jego przedstawiciel podczas odbioru towaru potwierdza swoim podpisem na odbiorze towaru / lub w zamówieniu / lub na fakturze transportowej za dostawę towaru, że nie ma zastrzeżeń co do ilości towaru, wygląd i kompletność towaru.
4.10. Prawo własności oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego lub jego Przedstawiciela z chwilą odbioru Towaru przez Kupującego w mieście dostawy Towaru z chwilą samodzielnego wydania Towaru z Sprzedawcy lub podczas przekazywania przez Sprzedawcę towaru wybranej przez Kupującego firmie kurierskiej (przewoźnikowi).
5. Prawa i obowiązki
5.1. Sprzedawca jest zobowiązany do:
5.1.1. Dostarczyć towar Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i zamówieniem Kupującego.
5.1.2. Nieujawniania jakichkolwiek prywatnych informacji o Kupującym oraz nieudzielania dostępu do tych informacji osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz w trakcie realizacji Zamówienia Kupującego.
5.2. Sprzedawca ma prawo do:
5.2.1 Zmiany warunków niniejszej Umowy oraz cen Towarów i usług jednostronnie poprzez umieszczenie ich na stronie Sklepu Internetowego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
5.3 Kupujący zobowiązuje się:
5.3.1 Przed zawarciem Umowy należy zapoznać się z treścią Umowy, warunkami Umowy oraz cenami oferowanymi przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
5.3.2 Aby Sprzedający wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego, ten ostatni musi podać wszelkie niezbędne dane, które jednoznacznie identyfikują go jako Kupującego i są wystarczające do dostarczenia zamówionego Towaru do Kupującego.
6. Zwrot towaru
6.1. Kupujący ma prawo zwrócić Sprzedającemu produkt niespożywczy odpowiedniej jakości, jeżeli produkt nie odpowiada mu pod względem kształtu, wymiarów, stylu, koloru, rozmiaru lub z innych przyczyn nie może być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru odpowiedniej jakości w ciągu 14 (czternastu) dni, nie licząc dnia zakupu. Zwrotu towaru odpowiedniej jakości dokonuje się, jeżeli nie był on używany i zachował się jego wygląd, właściwości konsumenckie, opakowanie, plomby, metki, a także dokument rozliczeniowy wystawiony Kupującemu o zapłatę za Towar. Wykaz towarów, które nie podlegają zwrotowi z przyczyn przewidzianych w niniejszym ustępie, zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy.
6.2. Zwrot Kupującemu kosztu towaru odpowiedniej jakości następuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania takiego Towaru przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań określonych w punkcie 6.1. Umowa, aktualne ustawodawstwo Ukrainy.
6.3. Koszt produktu podlega zwrotowi przelewem na konto Kupującego.
6.4. Zwrot Towaru odpowiedniej jakości na adres Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego i Sprzedawca nie zwraca Kupującemu kosztów.
6,5. W przypadku wykrycia wad Produktu w ustalonym okresie gwarancyjnym, Kupujący osobiście, w sposób i w terminach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy, ma prawo przedstawić Sprzedającemu wymagania przewidziane przez Prawo Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”. Kiedy przedstawionei wymagania dotyczące nieodpłatnego usunięcia wad, termin do ich usunięcia liczy się od dnia wydania Towaru przez Sprzedawcę do dyspozycji i fizycznego dostępu do tego Towaru.
6.6. Uwzględnienie wymagań określonych w Ustawie Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” jest przeprowadzane przez Sprzedawcę pod warunkiem dostarczenia przez Kupującego dokumentów przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, które powstały po ich przekazaniu Kupującemu na skutek naruszenia przez Kupującego zasad użytkowania lub przechowywania Towarów, działania osób trzecich lub działania siły wyższej.
6.7. Kupujący nie ma prawa odmówić przyjęcia towaru dobrej jakości o indywidualnie określonych właściwościach, jeżeli określony towar może być używany wyłącznie przez kupującego (w tym na życzenie kupującego niestandardowe wymiary, cechy, wygląd, sprzęt i inne). Potwierdzeniem, że produkt posiada indywidualnie określone właściwości jest różnica w wymiarach produktu oraz inne cechy określone w sklepie internetowym.
6.8. Zwrot towaru, w przypadkach przewidzianych prawem i niniejszą Umową, odbywa się na adres podany na stronie internetowej w dziale „Kontakty”
7. Odpowiedzialność
7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu lub osobom trzecim w wyniku niewłaściwego zamontowania, użytkowania, przechowywania Towarów zakupionych od Sprzedawcy.
7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą, nieterminową realizację Zamówienia i swoich zobowiązań w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych informacji.
7.3. Sprzedający i Kupujący są odpowiedzialni za wypełnianie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i postanowieniami niniejszej Umowy.
7.4. Sprzedający lub Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań w całości lub w części, jeżeli niewykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, takiej jak: wojna lub działania wojenne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, które wystąpiły niezależnie od woli Sprzedającego i/lub Kupującego po zawarciu tej umowy. Strona, która nie może wypełnić swoich zobowiązań, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę.
8. Prywatność i ochrona danych osobowych.
8.1. Podając swoje dane osobowe na stronie sklepu internetowego podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę Sprzedawcy na przetwarzanie, wykorzystywanie (w tym przekazywanie) jego danych osobowych, a także podejmowanie innych działań przewidzianych przez Ustawa Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, bez ograniczenia okresu ważności takiej zgody.
8.2. Sprzedający zobowiązuje się do nieujawniania informacji otrzymanych od Kupującego. Nie stanowi naruszenia udzielanie przez Sprzedawcę informacji kontrahentom i osobom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą, w tym w celu wykonania zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest ustanowione przez wymagania obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
8.3. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualność swoich danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie swoich zobowiązań z powodu nieaktualności informacji o Kupującym lub ich niespójności.
9. Różnorodny
9.1. Niniejsza umowa jest zawarta na terytorium Ukrainy i obowiązuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
9.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia rozstrzygnięcia spornej kwestii w drodze negocjacji, Kupujący i/lub Sprzedający mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organów sądowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
9.3. Sprzedający ma prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszej Umowy, o których mowa w punkcie 5.2.1. Porozumienie. Ponadto zmiany w Umowie mogą być również dokonywane za obopólną zgodą Stron zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.